TR | EN

Kullanıcı:     Şifre

 
Makale

Konu alanı: Zihin Yetersizliği Olan Çocuk Ebeveynlerinin Eğitim ve Destek Gereksinimlerinin İncelenmesi

Cavkaytar, A., Ceyhan, E. Adıgüzel, O. C., Uysal, H. Garan, O. (2012). Investigating education and support needs of families who have children with intellectual disabilities. The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 3(4), 83-103.

http://e-abdep.anadolu.edu.tr/haberler/haber.php?id=19

Özet

Araştırmanın amacı, zihin yetersizliği olan çocuk ebeveynlerinin eğitim ve destek hizmetlerine ilişkin gereksinimlerini belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşmeler ile veriler toplanmıştır. Araştırma Eskişehir, Ankara, İzmir, İstanbul, Denizli ve Muğla illerinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı resmi özel eğitim okulları olan 9 Eğitim Uygulama Okulu’nda, 18 idareci ve öğretmenle; orta ve ağır derecede zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip 38 ebeveyn ile gerçekleştirilmiştir. Ebeveynlerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda gereksinim alanları; sosyal destek ağları, kişisel gelişim, çocukla çalışma becerilerinin kazandırılması, kabul süreci, özel eğitim programları ve okul uygulamalarına ilişkin bilgiler, çocuk sağlığı olarak belirlenmiştir. İdareci ve öğretmenler ile gerçekleştirilen görüşmelerde gereksinim alan sıralarını belirleyen yüzdeliklerdeki farklılıklara rağmen, işaret edilen gereksinim alanlarının ebeveynlerin belirttikleri gereksinim alanları ile paralel olduğu bulunmuştur. Araştırma bulgularının, zihin yetersizliği olan çocuk ailelerinin gereksinimlerine dayalı olarak programların tasarlanmasına ve mevcut programların geliştirilmesine kaynak olacağı düşünülmektedir.


Konu alanı: Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi

Cavkaytar, A. (1999). Zihin Engellilere Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretiminde Bir Aile Eğitimi Programının Etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2 (3), 40-50.


Tam metin için tıklayınız.

Konu alanı: Kaynaştırma

Batu, E. S. (2000). Kaynaştırma, Destek Hizmetler ve Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinlikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2 (4), 35 – 45.

Özet

Kaynaştırma, Özel eğitimde en sık kullanılan anlamıyla, "Gerektiğinde özel gereksinimli öğrenciye ve/veya sınıf öğretmenine destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koşulu ile özel gereksinimli öğrencinin normal eğitim ortamında eğitilmesidir." (Kırcaali-İftar; 1992, s.45). Ancak, Türkiye'de uygulanmakta olan kaynaştırma, tanımında görüldüğü gibi destek hizmet sağlanarak gerçekleştirilmemektedir. Bu çalışmada, kaynaştırma uygulaması sırasında, gerek sınıf öğretmenlerine, gerekse kaynaştırma öğrencilerine sağlanabilecek olan destek hizmet türleri olan kaynak oda, sınıf-içi yardım ve özel eğitim danışmanlığı ele alınarak açıklanmıştır. Başarılı kaynaştırma uygulaması gerçekleştirmenin bir başka gereği ise, kaynaştırmada önemli rol oynayan unsurların kaynaştırmaya hazırlanmasıdır. Bu çalışmada ayrıca, kaynaştırmanın başarıyla uygulanabilmesi için her bir unsurla ilgili olarak yapılması gereken hazırlık etkinlikleri yer almaktadır.

 

Tam metin için tıklayınız.

Konu alanı: Davranış Değiştirme

Bünyamin, B.(2000). Engelli Çocukların Uygun Olmayan Davranışlarıyla Başa Çıkma Yolları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,10 (1), 123 – 132.

Özet

Engelli çocukların yaşadıkları toplumda, yaşamlarını uyum içinde sürdürebilmeleri için okulun ve ailenin çocuklara yönelik görevlerinin başında, ortama uygun davranışların öğretilmesi gelmelidir. Ancak anne-babalar ve öğretmenler, çocuklarının uygun olmayan davranışlarıyla nasıl başa çıkabileceklerini bilemediklerini belirtmektedirler. Genelde ortama uygun olmayan davranış olarak nitelenebilecek üç tip davranış bulunmaktadır. Bunlar: (1) öğrenmeyi engelleyici davranışlar (2) kazanılmış becerileri engelleyici davranışlar (3) aile ve çevre ilişkilerini bozucu davranışlardır. Uygun olmayan davranışlarla başa çıkmada kullanılan tekniklerden bazıları şunlardır: (1) uyuşmayan davranışları ayrımlı pekiştirme (2) görmezden gelme, (3) ödülü geri çekme (4) mola.


Tam metin için tıklayınız.

Konu alanı: İşlevsel Akademik Beceriler, Para Kullanımını Öğretme

Erbaş, D. (2008) Özel Gereksinimli Öğrencilere Genel Para Kullanımını Öğretme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9 (1), 35 – 52

Özet

Özel gereksinimli öğrencilere yönelik olarak hazırlanan matematik programlarında yer alan amaçlar ve davranışların, çocukların günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı ve karşılaştıkları çeşitli sorunları çözmede kullanabilecekleri kavramları ve becerileri kapsayan işlevsel akademik beceriler olması son derece önemlidir. Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma uygulamalarıyla genel eğitim içinde daha fazla yer almasıyla birlikte, bu bireylere işlevsel akademik becerilerin öğretimi önem kazanmıştır. İşlevsel akademik beceriler, genelde eğitimin ilk yıllarında öğrenilen ve yaşam boyunca kullanılan becerilerdir. İşlevsel akademik beceriler arasında para kullanma da yer almaktadır. Bu makalede, özel gereksinimli öğrencilere para kullanımını öğretmede yararlanılan yöntemlere ve beceri analizlerine yer verilmiştir.

Tam metin için tıklayınız.

Konu Alanı: Özel Eğitim, Zihin Yetersizliğinin Tanımı

Eripek, S.(1996) Zihinsel Engelli Çocukların Tanımı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 81 – 87

Özet

Zaman içerisinde bilimdeki gelişmelere paralel olarak zihinsel engelli çocukların çeşitli tanımları yapılmıştır. Bunlar içerisinde en güncel olan ve yaygın kabul gören AAMR' nin 1992 yılında yaptığı tanımdır. Bu yazıda daha önceki yıllarda yapılmış olan, zihinsel engelli çocuk tanımları ile AAMR' nin yaptığı tanımlar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

 

Tam metin için tıklayınız.

Konu alanı: Değerlendirme

Kırcaali-İftar, G. (1996). Özel Eğitimde Değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 89 – 93

Özet

Değerlendirme, özel eğitim alanının en önemli ögelerinden biridir. Değerlendirme sürecinden geçirilen bireyler hakkında, özürlü olarak nitelendirilmek ya da özel eğitim ortamına yerleştirilmek gibi çok önemli kararlar verilmektedir. Bu kararların bireylerin yararına sonuçlar doğurması için, yapılan değerlendirmelerin belli gerekleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu yazıda özel eğitimde değerlendirme kavram ve süreci incelenmektedir.

 

Tam metin için tıklayınız.

Konu alanı: İşlevsel Akademik Beceriler, Okuma – Yazma Öğretimi

Kırcaali- İftar,G., Uysal A. (1999) Zihin Özürlü Öğrencilere Özel Eğitim Danışmanlığı Aracılığıyla Uygulanan Resimli Fişlerle Okuma - Yazma Öğretiminin Etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2 (3), 3 – 13.

Tam metin için tıklayınız.

Konu alanı: Özbakım Becerilerin Öğretimi

Kuloğlu-Aksaz, N., Fırat, A. (1992) Ergenlik Çağındaki Özürlü Bireylere Menstürasyon Döneminde Gerekli Olan Temizlik Alışkanlıklarının Kazandırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1 (2), 37- 42.

Tam metin için tıklayınız.

Konu alanı: İşlevsel Akademik Beceriler, Toplama ve Çıkarma Öğretimi

Kırcaali-İftar, G., Ergenekon, Y.,Uysal,A. (2008) Zihin Özürlü Bir Öğrenciye Sabit Bekleme Süreli Öğretimle Toplama ve Çıkarma Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 309 – 320

Özet

Akademik beceriler, günlük yaşam etkinliklerini yerine getirirken kullanılan becerilerdir. Temel matematik (para, zaman, işlem yapma) ve okuma-yazma becerileri her çocuk için işlevsel akademik becerilerdir. Alanyazın, sabit bekleme süreli öğretim yönteminin, bazı tek basamaklı matematik becerilerinin öğretiminde olduğu gibi, zincirleme matematik becerilerinin öğretiminde de etkili şekilde kullanılabileceğine ilişkin fikir vermektedir. Bu araştırmada, sabit bekleme süreli öğretim yönteminin, hafif düzeyde zihin özürlü bir öğrencinin eldeli toplama ve onluk bozarak çıkarma becerilerini edinimi üzerindeki etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmada, temel toplama ve çıkarma becerilerinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretim yönteminin etkililiğini sınamak amacıyla, tek denekli araştırma yöntemlerinden davranışlar arası çoklu başlama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonunda, deneğin kendisine sabit bekleme süreli öğretim yöntemi kullanılarak öğretilen toplama ve çıkarma becerilerine ilişkin beceri basamaklarını edindiği ve sürdürdüğü belirlenmiştir. Araştırma verileri, toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarına dayalı olarak değil, beceri analizinde yer alan basamakların doğru olarak yerine getirilmesine dayalı olarak toplanmıştır. İleri araştırmalarda farklı matematik becerilerinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiği sınanabilir. Ayrıca, matematik becerilerinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiğinin yanı sıra verimliliği de, diğer yanlışsız öğretim yöntemlerine kıyasla irdelenebilir.

Tam metin için tıklayınız.

http://kybele.anadolu.edu.tr/makaleler/sb2008_8_1/463687.pdf

Konu alanı: Anne Eğitimi

Ömeroğluturan, E. (1999). M.E.B Halk Eğitimi Merkezlerinde Uygulanan Anne Eğitimi Kurslarına Genel Bir Bakış. Milli Eğitim Dergisi, 142.

Bu çalışmanın tam metnine http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/medergi/14.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

______________________________________________________________________

Konu alanı: Anne Baba Katılımı

Sucuoğlu,B. (1996) Kaynaştırma Programlarında Anne Baba Katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2 (2), 25- 43.

Tam metin için tıklayınız.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/45/381.pdf

Konu alanı: Mesleki Beceri Öğretimi

Yücesoy-Özkan,Ş., Gürsel,O. (2006). Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Fotokopi Çekme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7 (2),29 – 45

Özet

Bu çalışmada, zihinsel yetersizliği olan öğrencilere fotokopi çekme becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği araştırılmıştır. Aynı zamanda, eşzamanlı ipucuyla öğretimin ortam, zaman ve araç gereçler arası genelleme etkisi ve uygulama sona erdikten 2, 4 ve 5 hafta sonraki izleme etkisi incelenmiştir. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden yoklama evreli denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Çalışma 14–17 yaşları arasında, iki kız iki erkek dört öğrenci ile yürütülmüştür. Eşzamanlı ipucuyla öğretimin fotokopi çekme becerisinin öğretimindeki etkililiğini değerlendirmek üzere toplu yoklama, günlük yoklama, öğretim, izleme ve genelleme oturumları düzenlenmiş, değerlendirme için tek-fırsat tekniği kullanılmıştır. Oturumların tümü bire-bir öğretim düzenlemesi biçiminde gerçekleştirilmiştir. Öğretim sırasında sözel ipucu ve model ipucu bir arada kullanılmış, öğretimde tüm basamakların bir arada öğretimi yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmada gözlemciler arası güvenirlik ve uygulama güvenirliği verisi toplanmıştır. Araştırma bulguları, eşzamanlı ipucuyla öğretimin çalışmaya katılan zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde fotokopi çekme becerisinin öğretiminde etkili olduğunu, öğretim sona erdikten 2, 4 ve 5 hafta sonra da öğrenilenlerin kalıcılığının korunduğunu gösterir niteliktedir. Farklı ortam, farklı zaman ve farklı araç gereçlerle gerçekleştirilen genelleme oturumlarında iki öğrenci %100 doğru tepkide bulunurken iki öğrenci %50 düzeyinde doğru tepki sergilemiştir.

 

Tam metin için tıklayınız.

 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/62/579.pdf

 

 

Konu alanı: Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi

Cavkaytar, A. (1999). Zihin Engellilere Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretiminde Bir Aile Eğitimi Programının Etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2 (3), 40-50.

Tam metin için tıklayınız.

 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/46/396.pdf

 

Konu alanı: Kaynaştırma

Batu, E. S. (2000). Kaynaştırma, Destek Hizmetler ve Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinlikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2 (4), 35 – 45.

Özet

  Kaynaştırma, Özel eğitimde en sık kullanılan anlamıyla, "Gerektiğinde özel gereksinimli öğrenciye ve/veya sınıf öğretmenine destek özel eğitim hizmetleri sağlanması koşulu ile özel gereksinimli öğrencinin normal eğitim ortamında eğitilmesidir." (Kırcaali-İftar; 1992, s.45). Ancak, Türkiye'de uygulanmakta olan kaynaştırma, tanımında görüldüğü gibi destek hizmet sağlanarak gerçekleştirilmemektedir. Bu çalışmada, kaynaştırma uygulaması sırasında, gerek sınıf öğretmenlerine, gerekse kaynaştırma öğrencilerine sağlanabilecek olan destek hizmet türleri olan kaynak oda, sınıf-içi yardım ve özel eğitim danışmanlığı ele alınarak açıklanmıştır. Başarılı kaynaştırma uygulaması gerçekleştirmenin bir başka gereği ise, kaynaştırmada önemli rol oynayan unsurların kaynaştırmaya hazırlanmasıdır. Bu çalışmada ayrıca, kaynaştırmanın başarıyla uygulanabilmesi için her bir unsurla ilgili olarak yapılması gereken hazırlık etkinlikleri yer almaktadır.

 

Tam metin için tıklayınız.

Konu alanı: Zihin Engeli, Cinsellik

Bilge, A., Baykal, Z. (2008). Zihin Engelli Bireyler ve Cinsellik. Öz-Veri Dergisi, 5 (2)

Özet

  Cinsellik yaş, cinsiyet veya gelişim düzeyi ne olursa olsun önemli bir insan hakkıdır. Zihinsel ve gelişimsel engeli olan bireyler cinsel yaşamı olan ve aşırı yaşayabilen bireylerdir. Ancak geçmişten beri zihinsel engelli bireyin cinsel yaşama sahip olduğu gerçeği inkar edilir ve sağlıklı cinsellik ile ilgili engeller oluşturulur. Zihinsel engeli olan bireyin aile üyeleri bu konu hakkında çocuklarına anlamlı kişisel ilişkiler kurarlar. Genellikle bu aile üyeleri çocuklarının özründen dolayı çocuklarını yaşamları boyunca kendileri tarafından korunması gereken birey olarak görürler ve cinsel yaşamları, yaşayabilecekleri istenmeyen gebelik gibi durumlardan dolayı korkutur. Ayrıca düşük IQ düzeyine sahip olma ile cinsel istismar arasında anlamlı bir ilişki de vardır. Sonuç olarak; zihinsel ve gelişimsel engeli olan bireylerin cinsel yaşamı ile diğer bireylerin cinsel yaşamı benzerdir, ancak engelli bireyler özel durumlarından dolayı diğerlerine bağımlılardır. Bu nedenle cinselliğin sağlıklı sürdürülmesi için yeterli cinsel eğitim verilmelidir.

Tam metin için tıklayınız.

 

http://ozida.gov.tr/?menu=ozveri&sayfa=ov10/ov10mak6

 

 

Konu alanı: Davranış Değiştirme

Bünyamin, B.(2000). Engelli Çocukların Uygun Olmayan Davranışlarıyla Başa Çıkma Yolları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,10 (1), 123 – 132.

Özet

  Engelli çocukların yaşadıkları toplumda, yaşamlarını uyum içinde sürdürebilmeleri için okulun ve ailenin çocuklara yönelik görevlerinin başında, ortama uygun davranışların öğretilmesi gelmelidir. Ancak anne-babalar ve öğretmenler, çocuklarının uygun olmayan davranışlarıyla nasıl başa çıkabileceklerini bilemediklerini belirtmektedirler. Genelde ortama uygun olmayan davranış olarak nitelenebilecek üç tip davranış bulunmaktadır. Bunlar: (1) öğrenmeyi engelleyici davranışlar (2) kazanılmış becerileri engelleyici davranışlar (3) aile ve çevre ilişkilerini bozucu davranışlardır. Uygun olmayan davranışlarla başa çıkmada kullanılan tekniklerden bazıları şunlardır: (1) uyuşmayan davranışları ayrımlı pekiştirme (2) görmezden gelme, (3) ödülü geri çekme (4) mola.

Tam metin için tıklayınız.

 

http://kybele.anadolu.edu.tr/makaleler/ef2000_10_1/148730.pdf

 

__________________________________________________________________________________

Konu alanı: İşlevsel Akademik Beceriler, Para Kullanımını Öğretme

Erbaş, D. (2008) Özel Gereksinimli Öğrencilere Genel Para Kullanımını Öğretme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9 (1), 35 – 52

Özet

  Özel gereksinimli öğrencilere yönelik olarak hazırlanan matematik programlarında yer alan amaçlar ve davranışların, çocukların günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı ve karşılaştıkları çeşitli sorunları çözmede kullanabilecekleri kavramları ve becerileri kapsayan işlevsel akademik beceriler olması son derece önemlidir. Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma uygulamalarıyla genel eğitim içinde daha fazla yer almasıyla birlikte, bu bireylere işlevsel akademik becerilerin öğretimi önem kazanmıştır. İşlevsel akademik beceriler, genelde eğitimin ilk yıllarında öğrenilen ve yaşam boyunca kullanılan becerilerdir. İşlevsel akademik beceriler arasında para kullanma da yer almaktadır. Bu makalede, özel gereksinimli öğrencilere para kullanımını öğretmede yararlanılan yöntemlere ve beceri analizlerine yer verilmiştir.

Tam metin için tıklayınız.

 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/1100/13079.pdf

 

 

Konu Alanı: Özel Eğitim, Zihin Yetersizliğinin Tanımı

Eripek, S.(1996) Zihinsel Engelli Çocukların Tanımı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 81 – 87

Özet

  Zaman içerisinde bilimdeki gelişmelere paralel olarak zihinsel engelli çocukların çeşitli tanımları yapılmıştır. Bunlar içerisinde en güncel olan ve yaygın kabul gören AAMR' nin 1992 yılında yaptığı tanımdır. Bu yazıda daha önceki yıllarda yapılmış olan, zihinsel engelli çocuk tanımları ile AAMR' nin yaptığı tanımlar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

 

Tam metin için tıklayınız.

 

http://kybele.anadolu.edu.tr/makaleler/ef1996_6_2/344963.pdf

 

 

Konu alanı: Değerlendirme

Kırcaali-İftar, G. (1996). Özel Eğitimde Değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 89 – 93

Özet

  Değerlendirme, özel eğitim alanının en önemli ögelerinden biridir. Değerlendirme sürecinden geçirilen bireyler hakkında, özürlü olarak nitelendirilmek ya da özel eğitim ortamına yerleştirilmek gibi çok önemli kararlar verilmektedir. Bu kararların bireylerin yararına sonuçlar doğurması için, yapılan değerlendirmelerin belli gerekleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu yazıda özel eğitimde değerlendirme kavram ve süreci incelenmektedir.

 

Tam metin için tıklayınız.

 

http://kybele.anadolu.edu.tr/makaleler/ef1996_6_2/344966.pdf

 

Konu alanı: İşlevsel Akademik Beceriler, Okuma – Yazma Öğretimi

Kırcaali- İftar,G., Uysal A. (1999) Zihin Özürlü Öğrencilere Özel Eğitim Danışmanlığı Aracılığıyla Uygulanan Resimli Fişlerle Okuma - Yazma Öğretiminin Etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2 (3), 3 – 13.

Tam metin için tıklayınız.

 

Konu alanı: Özbakım Becerilerin Öğretimi

Kuloğlu-Aksaz, N., Fırat, A. (1992) Ergenlik Çağındaki Özürlü Bireylere Menstürasyon Döneminde Gerekli Olan Temizlik Alışkanlıklarının Kazandırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1 (2), 37- 42.

Tam metin için tıklayınız.

 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/40/347.pdf

 

Konu alanı: İşlevsel Akademik Beceriler, Toplama ve Çıkarma Öğretimi

Kırcaali-İftar, G., Ergenekon, Y.,Uysal,A. (2008) Zihin Özürlü Bir Öğrenciye Sabit Bekleme Süreli Öğretimle Toplama ve Çıkarma Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 309 – 320

Özet

  Akademik beceriler, günlük yaşam etkinliklerini yerine getirirken kullanılan becerilerdir. Temel matematik (para, zaman, işlem yapma) ve okuma-yazma becerileri her çocuk için işlevsel akademik becerilerdir. Alanyazın, sabit bekleme süreli öğretim yönteminin, bazı tek basamaklı matematik becerilerinin öğretiminde olduğu gibi, zincirleme matematik becerilerinin öğretiminde de etkili şekilde kullanılabileceğine ilişkin fikir vermektedir. Bu araştırmada, sabit bekleme süreli öğretim yönteminin, hafif düzeyde zihin özürlü bir öğrencinin eldeli toplama ve onluk bozarak çıkarma becerilerini edinimi üzerindeki etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır.

 

  Araştırmada, temel toplama ve çıkarma becerilerinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretim yönteminin etkililiğini sınamak amacıyla, tek denekli araştırma yöntemlerinden davranışlar arası çoklu başlama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonunda, deneğin kendisine sabit bekleme süreli öğretim yöntemi kullanılarak öğretilen toplama ve çıkarma becerilerine ilişkin beceri basamaklarını edindiği ve sürdürdüğü belirlenmiştir. Araştırma verileri, toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarına dayalı olarak değil, beceri analizinde yer alan basamakların doğru olarak yerine getirilmesine dayalı olarak toplanmıştır.

 

  İleri araştırmalarda farklı matematik becerilerinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiği sınanabilir. Ayrıca, matematik becerilerinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiğinin yanı sıra verimliliği de, diğer yanlışsız öğretim yöntemlerine kıyasla irdelenebilir.

 

Tam metin için tıklayınız.

 

http://kybele.anadolu.edu.tr/makaleler/sb2008_8_1/463687.pdf

 

Konu alanı: Anne Eğitimi

Ömeroğluturan, E. (1999). M.E.B Halk Eğitimi Merkezlerinde Uygulanan Anne Eğitimi Kurslarına Genel Bir Bakış. Milli Eğitim Dergisi, 142.

Bu çalışmanın tam metnine http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/medergi/14.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

___________________________________________________________________________

Konu alanı: Anne Baba Katılımı

Sucuoğlu, B. (1996). Kaynaştırma Programlarında Anne Baba Katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2 (2), 25- 43.

Tam metin için tıklayınız.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/45/381.pdf

 

Konu alanı: Mesleki Beceri Öğretimi

Yücesoy-Özkan,Ş., Gürsel,O. (2006). Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Fotokopi Çekme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7 (2),29 – 45

Özet

  Bu çalışmada, zihinsel yetersizliği olan öğrencilere fotokopi çekme becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği araştırılmıştır. Aynı zamanda, eşzamanlı ipucuyla öğretimin ortam, zaman ve araç gereçler arası genelleme etkisi ve uygulama sona erdikten 2, 4 ve 5 hafta sonraki izleme etkisi incelenmiştir. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden yoklama evreli denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Çalışma 14–17 yaşları arasında, iki kız iki erkek dört öğrenci ile yürütülmüştür. Eşzamanlı ipucuyla öğretimin fotokopi çekme becerisinin öğretimindeki etkililiğini değerlendirmek üzere toplu yoklama, günlük yoklama, öğretim, izleme ve genelleme oturumları düzenlenmiş, değerlendirme için tek-fırsat tekniği kullanılmıştır. Oturumların tümü bire-bir öğretim düzenlemesi biçiminde gerçekleştirilmiştir. Öğretim sırasında sözel ipucu ve model ipucu bir arada kullanılmış, öğretimde tüm basamakların bir arada öğretimi yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmada gözlemciler arası güvenirlik ve uygulama güvenirliği verisi toplanmıştır. Araştırma bulguları, eşzamanlı ipucuyla öğretimin çalışmaya katılan zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde fotokopi çekme becerisinin öğretiminde etkili olduğunu, öğretim sona erdikten 2, 4 ve 5 hafta sonra da öğrenilenlerin kalıcılığının korunduğunu gösterir niteliktedir. Farklı ortam, farklı zaman ve farklı araç gereçlerle gerçekleştirilen genelleme oturumlarında iki öğrenci %100 doğru tepkide bulunurken iki öğrenci %50 düzeyinde doğru tepki sergilemiştir.

 

Tam metin için tıklayınız.

 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/62/579.pdf

 

 


 

 
Tübitak
Anadolu Üniversitesi © 2011 e-ABDEP - Aile Bilgi ve Destek Eğitim Programı. Her Hakkı Saklıdır.
Anadolu Üniversitesi